Raseårsmøte 2013

 

Rasemøte for Japanese Chin for 2013 ble avhold i forbindelse med NKK sin internasjonale utstilling i Drammen søndag 2. juni 2013.

Møtet startet rett etter at bedømmelsen av rasen var ferdig klokka 1310.

 

Det var fire medlemmer og fire tilhørere uten medlemskap til stede.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2 Konstituering av møte.

·         Tone Jensen Strømsli ble valgt til dirigent

·         Jørn Ingolf Strømsli ble valgt til referent.

·         Elena Haraldsson og Tone Strømsli ble valgt til å underskrive protokollen.

·         Elena Haraldsson og Gøran Sjøgren ble valgt til tellekorps.

Sak 3 Årsberetning for 2012.

Årsberetning ble opplest av dirigent og enstemmig godkjent uten kommentarer.

Sak 4 Raseutvalget legger fram planer for drift og aktiviteter i 2013.

På grunn av liten interesse og manglende forslag fra medlemmene har ikke raseutvalget konkrete planer for aktiviteter for kommende år.

Sak 5 innkomne saker

Ingen saker var meldt til raseutvalget på forhånd.

6 Valg av raseutvalg, 2 personer.

På forhånd hadde det kommet inn forslag på to representatner:

·         Tone Jensen Strømsli

·         Eva Frølandsås

Begge ble enstemmig valgt for to år (2013 og 2014).

Fra før sitter Stine Anette Hansen og Hallvard Høydahl, begge er på valg neste år (2014).

Raseutvalget konstituerer seg selv, inkludert valg av leder.

Møte avsluttet 1330.

 

Signert elektronisk

Elena Haraldsson og Tone Strømsli

 

 

Tidligere referat: 2012